Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

Poskytovanie informácií

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Nám.hrdinov 10, 942 01 Šurany ako povinná osoba podľa § 2 ods. 2 zákona č.211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečuje poskytovanie informácií každému, kto o ne požiada v zmysle § 3 citovaného zákona. Základná umelecká škola neposkytuje informácie týkajúce sa ochrany osobnosti a osobných údajov podľa platnej legislatívy. Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané na riaditeľstve školy.
IČO: 37861034
DIČ: 2021622152

Žiadosti možno podať:
- písomne (poštou), na adresu: ZUŠ Tibora Sládkoviča, Nám.hrdinov 10, 942 01 Šurany,
- faxom: 035/650 35 67,
- elektronickou poštou (e-mailom): zussurany@mail.t-com.sk
- telefonicky: 035/650 35 67,
- osobne na riaditeľstve školy

Informácie je možné poskytovať osobne na riaditeľstve školy v dňoch:
Pondelok - piatok v čase od 11,00 do 12,00 hod.
Lehota na vybavenie žiadosti je 8 pracovných dní.

V zmysle § 5 vyššie uvedeného zákona škola na požiadanie sprístupňuje :

- Vnútroorganizačné predpisy : Organizačný poriadok, Vnútorný poriadok školy, smernice školy
- Plán práce školy, Správu o činnosti školy za uplynulý školský rok, Správy o hospodárení školy
- Učebné osnovy, Časovo tematické plány
- Zákony a vyhlášky upravujúce pedagogický proces.