Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

Kalendár termínov

Kalendár termínov


Pre školský rok 2018/2019


September

Program na jarmočné vystúpenie - zodp. tr. učitelia
Výstava ovocia a zeleniny - zodp. uč. Mgr. Vrabčeková

Október

Oslava 60. výročia založenia školy - zodp.triedni učitelia
Návšteva galérie VO - zodp. uč. Mgr. Vrabčeková

November

Výchovný koncert pre žiakov ZŠ SNP - HO,TO, VO - zodp. uč. Mgr. Pobočíková
Návšteva DOD umeleckých škôl a Metodických dní - zodp. tr. učitelia
Klavírne a dychové súťaže - zodp. tr. učitelia
Premiéra SNZ - zodp. tr. učitelia

December

Vianočný koncert HO,TO - zodp. riaditeľka školy
Tvorivé dielne VO - zodp. p. uč. Mgr. Vrabčeková

Január

Triedne besiedky HO - zodp. tr. učitelia
Výstava prác v knižnici VO: - zodp. p. uč. Mgr. Vrabčeková

Február

Návšteva divadelného predstavenia /žiaci HO,TO,VO/ - zodp. Mgr. Komáromyová
Spolupráca s CVČ pri súťaži Žitavské dvojspevy - zodp. riaditeľka školy

Marec

Koncert učiteľov - zodp. učitelia
Účasť jednotlivých odborov na súťažiach - zodp. tr. učitelia

Apríl

Družobný koncert a výstava prác ZUŠ Požitavia - zodp. riad.školy
Veľkonočné tvorivé dielne VO - zodp. p. uč. Mgr. Vrabčeková

Máj

Koncert a výstava „Malých absolventov“ 4/1/1- zodp. riaditeľka školy
Koncert ku Dňu matiek - zodp. riaditeľka školy
Absolventské skúšky a postupové skúšky - zodp. tr. učitelia
Návšteva galérie VO - zodp. p. uč. Mgr. Vrabčeková
Výchovný koncert pre žiakov ZŠ SNP HO,TO - p. uč. Mgr. Pobočíková

Jún

Absolventský koncert - zodp. riadtieľka školy
Zápis do ZUŠ - zodp. riaditeľka školy
Tanečná akadémia, Hudobné besiedky, Výstava v knižnici - zodp. tr. učitelia
Výchovný koncert pre žiakov ZŠ SNP HO,TO - zodp. p. uč. Mgr. Pobočíková

1 poznámka: príprava a účasť žiakov na súťažiach v priebehu celého šk. roka

2. poznámka: príprava a realizácia školského projektu 60. výročie založenia školy