Oznámenie

Riaditeľka školy na základe rozhodnutia MŠ, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods.8 a § 161 k zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, hodnotenie žiakov základnej umeleckej školy počas pandémie.
Nasledovné vyučovacie predmety nebudú klasifikované z dôvodu špecifických podmienok v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v ZUŠ, ktoré neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu v daných odboroch.
🎻Hudobný odbor:
Komorný spev, Zborový spev , Štvorručná hra, Inštrumentálny sprievod,Komorná hra, Súborová hra, Hra v orchestri a Práca v súbore.
👯‍♀️Tanečný odbor: Tanečná prax a Historický tanec
🎨Výtvarný odbor: Modelovanie, Dekoratívne činnosti

Menované predmety budú klasifikované slovom – „absolvoval

Riaditeľka školy

zdielať na facebooku

zussurany.sk © 2021