Naša história

Rozhodnutím ONV, odboru školstva a kultúry bola v roku 1958 v Šuranoch založená Hudobná škola. Jej prvým riaditeľom sa stal hud.skladateľ Tibor Sládkovič a učiteľmi Albert Gaži a Bohuš Mošať.

Škola začala rozvíjať svoju činnosť so 60-timi žiakmi. Vyučovanie prebiehalo v priestoroch terajšej polikliniky v dvoch nevyhovujúcich miestnostiach, v hre na klavíri, husliach a akordeóne.

O rok neskôr sa vyučovali sa aj dych.nástroje s cieľom zriadiť dychové oddelenie a orchester. Bol založený akordeónový a husľ.súbor a veľký tanečný orchester. V tomto období nastupuje p.Jozef Šutka, ktorý vyučuje ako externý učiteľ dych.nástroje a zakladá školskú dychovku. Pre veľký počet žiakov prichádzajú učitelia Bršel a Brančan, vyučujú hru na hoboji a akordeóne. Žiaci vystupujú na rôznych mestských oslavách.

Nakoľko už priestory polikliniky nie sú vyhovujúce škola sa sťahuje do priestorov školskej jedálne na Nám.hrdinov. V r. 1960 nariadením ministerstva školstva a kultúry škola dostala názov Ľudová škola umenia. Nastupuje Miroslav Habinger, vyučuje dychové nástroje v Komjaticiach v elokovanej triede, ale aj v Šuranoch, Eduard Lakatoš, vyučuje klavír, o 2 roky nastupuje Eva Mistríková ako učiteľka spevu a Jozef Kuruc – učiteľ dychových nástrojov a akordeónu. V tomto období pôsobia na škole pedagógovia: Vojtech Laktoš, Veronika Kelešiová, Anna Kováčová, Katarína Bandryová, Darina Hamarová, Jozef Šuhaj, Ladislav Cirok.

Dňa 4. decembra 1973 nečakane zasiahol školu ťažký úder, smrť T. Sládkoviča. Po jeho smrti bol menovaný do funkcie riaditeľa školy Jozef Kuruc. Učiteľský zbor sa rozširuje, nastupuje Karol Šimunek, Dagmar Mačeková, v r. 1977 Zuzana Nagyová, Emil Malatinec, Katarína Komáromyová, neskôr Anastázia Sárköziová /Barošová/ a Štefan Buranský. Súbory stratili svojho dirigenta a tým postupne zanikajú. Otvára sa nový odbor literárno – dramatický, ktorý vyučuje Gabriela Šutková, neskôr po jej odchode Alena Pašková a výtvarný odbor, ktorého učiteľom bol Ján Halás. Vyučuje sa v dvoch budovách, terajšia VUB a dnešná budova školy na námestí hrdinov. Po smrti Alberta Gažiho v r. 1983 sa o miesto uchádza absolventka školy Eva Števková, ako učiteľka hry na husliach.

Škola dosahuje dobré výsledky, o čom svedčia súťaže a ich úspechy. Kultúrny život je obohatený o rôzne mestské slávnosti. Žiaci sa prezentujú svojimi vystúpeniami na výchovných koncertoch v základných školách. V r. 1988 odchádza do predčasného invalidného dôchodku Jozef Kuruc, a jeho nástupcom sa stáva Ján Halás. V Milanovciach sa otvára elokovaná trieda, kde vyučuje Anastázia Sárköziová /Barošová/ Ladislav Dráfi a Ladislav Baroš. Rok 1990 je významný tým, že škola má nový názov – Základná umelecká škola. O rok neskôr nastupuje do funkcie riaditeľky Eva Mistríková. Na škole vyučuje 11 učiteľov s počtom žiakov 320. V tomto období odchádzajú Ján Halás, Alena Pašková, Štefan Buranský a Emil Malatinec, ktorý po úspešnom ukončení VŠMU vyučuje na Pedagogickej fakulte v Nitre. Pre nedostatok žiakov zaniká LDO a VO. V r. 1994 odchádza do predčasného dôchodku Eva Mistríková a do funkcie riaditeľky je menovaná Zuzana Nagyová.

Začína ťažké obdobie, pretože po zániku menovaných odborov ostáva len hudobný odbor. Počet žiakov sa znížil na 170. Novou učiteľkou speváckeho oddelenia je Katarína Pobočíková. V tomto období dobrovoľne odchádza zo školy Katarína Bandryová a Eva Števková. Nastupuje Jana Barošová, ako učiteľka hry na husliach, gitary a zakladá detský sláčikový súbor, ktorý jej odchodom na materskú dovolenku zaniká. Pre veľký záujem žiakov sa znovu otvára výtvarný odbor, v ktorom dodnes vyučuje Mgr. Anikó Krištofová. Odchodom uč. Dariny Hamarovej do dôchodku nastupuje Helena Farkasová, učiteľka spevu a hudobnej náuky. Ladislav Cirok dal svojim odchodom do dôchodku priestor Lucii Chovancovej, vracia sa Eva Števková.

Základná umelecká škola je škola s právnou subjektivitou od 1.1.2002. Po odchode Zuzany Nagyovej z postu riaditeľky v r.2006 je do tejto funkcie menovaná Helena Farkasová, ktorá tu pôsobí dodnes. V tomto období vyučuje hru na husliach Gabriel Gál, neskôr Jozef Döme, hru na klavíri Lívia Sárköziová. Po jej odchode v r. 2014 nastupuje Bc. Gabriela Malíková, neskôr Silvia Nováková ako učiteľky hry na klavíri. Výučbe sláčikových nástrojov sa dnes venuje Mgr. Oľga Hraníková a Mgr.art. Lucia Špacírová, hre na gitare učiteľ Mgr. Marek Bartovič a Lukáš Slobodník. Klavírne oddelenie zastrešujú učiteľky Mgr. Katarína Komáromyová, Bc. Gabriela Malíková a Silvia Nováková.

V šk.r. 2008/2009 sa na škole otvára ďalší odbor Tanečný, v ktorom vyučuje A. A. Farkashová, po jej odchode na materskú dovolenku sa vystriedali dve ďalšie učiteľky. Od r. 2015 vedie tanečný odbor Bc. Dominika Krajčovičová, ktorá sa so žiačkami zúčastňuje na rôznych aj medzinárodných súťažiach, s popredným umiestnením. Korepetícii v tomto odbore ako aj výučbe spevu a HN sa venuje Mgr. Zuzana Tomková. V decembri 2008 dostáva škola čestný názov ZUŠ T. Sládkoviča, jej zakladateľa, hud.skladateľa a pedagóga. V septembri 2009 nastupuje ako učiteľka Hudobnej náuky PaedDr. Jana Páleníková. O rok neskôr nastáva rozkvet dychovej hudby. Začína sa s vyučovaním nových dychových nástrojov – a to priečna flauta, pikola, saxofóny, ktoré vyučuje Eva Haluzová a učiteľ plechových dychových nástrojov Jozef Kozár, ktorý oživil na škole dychovú hudbu. Založil DDO ROSIČKA. Je to mladý žiacky orchester a v tomto zložení hrá od septembra 2011. Umeleckým vedúcim a učiteľom je Jozef Kozár. ROSIČKA nás reprezentovala na viacerých hudob.festivaloch a podujatiach na Slovensku, ale aj v zahraničí. Od r. 2012 vyučuje vo VO aj kreatívna učiteľka Soňa Némethová, t.č. na materskej dovolenke, ktorú vystriedala Mgr. Monika Suchanová. Výučbe sláčikových nástrojov sa dnes venuje Mgr. Oľga Hraníková a Mgr.art. Lucia Špacírová, hre na gitare učiteľ Mgr. Marek Bartovič a Lukáš Slobodník. Klavírne oddelenie zastrešujú učiteľky Mgr. Katarína Komáromyová, Bc. Gabriela Malíková a Silvia Nováková.

Pracovné podmienky učiteľov sú na dobrej úrovni. Ich profesionálne školské a mimoškolské aktivity majú pozitívny vplyv na výsledky ich práce. Učitelia aktívne pôsobia v rôznych umeleckých telesách ako Mestská dychovka, žens. spev.zbor KANTÁTA, Tamburáši, spolupracujú s MÚ pri organizovaní svadobných a smútočných obradov, vystupujú na mestských a spoločenských oslavách a podujatiach. Žiaci a učitelia ZUŠ pravidelne prispievajú programom na vernisážach, vystupujú na výchovných koncertoch pre materské, základné, ale aj stredné školy v meste. Žiaci VO sa svojimi prácami prezentujú na výtvarných súťažiach a prehliadkach v rámci celého Slovenska. Absolventi hudobného odboru sú prijímaní na stredné odborné školy umeleckého zamerania, konzervatóriá a vysoké pedagogické školy. Naša škola vychovala žiakov, ktorí sa naďalej venujú umeleckej činnosti a pedagogickej profesii.

Budova školy v r. 2010 prešla celkovou rekonštrukciou exteriéru a interiéru. Tieto rekonštrukcie boli zrealizované finančnými prostriedkami získanými prostredníctvom projektu vypracovaným zriaďovateľom – Mestom Šurany. Z toho istého zdroja bolo pre školu zabezpečené ďalšie materiálne vybavenie školy. V súčasnosti prebieha výchovno-vyučovací proces v dvoch budovách. V hlavnej budove vyučovanie HO a TO. Z dôvodu stáleho nárastu žiakov a priestorových problémov školy poskytol zriaďovateľ /od r. 2009/ pre VO jednu miestnosť a od sept. 2012 aj druhú miestnosť v budove pri MÚ.

Veľkým projektom, ktorým sa škola môže pochváliť je realizácia muzikálu Soľ nad zlato, na ktorom sa zúčastnilo 60 žiakov zo všetkých troch odborov a 10 pedagógov. Spevákmi a hercami boli žiaci speváckeho oddelenia, žiaci hudobného odboru naživo hrali hudobné sprievody k piesňam. Režijnú stránku mala na starosti uč. Mgr. K. Pobočiková, hudobné aranžmán uč. E. Haluzová. Premiéra muzikálu bola dňa 16.11.2017 v Spoločenskom dome Šurany, ktorá by sa nemohla uskutočniť bez finančnej podpory NSK.

Dnes vyučuje na škole 16 učiteľov – v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore a dve nepedagogické zamestnankyne. Od r. 2002 má na starosti vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva a personálnej agendy p. Oľga Porubská, ktorá je veľmi nápomocná aj v otázkach vedenia školy. O upratovanie sa od. r. 2013 stará p. Mária Podhorcová. Záujem o štúdium na škole z roka na rok narastá, navštevuje ju 361 žiakov. Od založenia po súčasnosť sa traduje dobrá spolupráca s rodičmi našich žiakov.

Od r. 2000 je na škole založená RŠ, ktorá sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam spojených s chodom školy. V súčasnosti jej predsedá Mgr. Eva Čviriková, ktorá je veľmi nápomocná pri všetkých školských akciách. Taktiež výbor ZRŠ sa aktívne podieľa pri realizácii a financovaní školských podujatí.

zussurany.sk © 2022