Hudobný odbor

Škola vo svojom programe umožňuje individuálne štúdium hry na hudobné nástroje: klavír, keyboard, spev, husle, gitara, basgitara, zobcová flauta, priečna flauta, pikola, saxofón, klarinet, trúbka, tuba, akordeón, spev.

Najmladší žiaci sú organizovaní v prípravnom štúdiu. Všetci žiaci navštevujú hodiny hudobnej náuky.

Súčasťou našej školy je dychový orchester ROSIČKA, ktorá funguje pod vedením Jozefa Kozára. Nácviky sa konajú v KD Bánov.

Tanečný odbor

Vyučujeme od 5 rokov v dvojročnom prípravnom štúdiu ako hudobno-pohybová výchova . I. stupeň trvá 7 rokov a delí sa na primárne (1. - 4. ročník) a sekundárne vzdelávanie (5. - 7. ročník) s predmetmi tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, novodobý a džezový tanec, dejiny tanca a tanečná prax.

Žiaci pokračujú štvorročným II. stupňom s podobnými predmetmi. Hlavnou prezentáciou práce učiteľa so žiakmi sú záverečné tanečné vystúpenia s pestrou choreografiou a rôzne podujatia školy a mesta ako i otvorené hodiny pre rodičov.

Počas štúdia sa vyvíjajú individuálne schopnosti žiaka, fantázia a tvorivosť, k čomu napomáha aj klavírna korepetícia pri vnímaní charakteru hudby.

Výtvarný odbor

Vyučuje sa od 5 rokov veku dieťaťa ako prípravné štúdium, kde sa hravými výtvarnými činnosťami sprostredkuje poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov.

Základné štúdium I. stupňa trvá 8 rokov a delí sa na primárne (1. - 4. ročník) a sekundárne vzdelávanie (5. - 8. ročník).

Je zamerané na materiálno-technické experimentovanie a tvorby formou plošných disciplín - kresba, maľba, grafika s rozširujúcimi disciplínami (fotografia, kamera, PC grafika, textil, projekty viazané na plochu). Priestorové vytváranie obsahuje – modelovanie a rozširujúce disciplíny - keramika, tvorba odevu, design, krajinná tvorba. II. stupeň a štúdium pre dospelých je zameraný na samostatnú tvorbu a ďalšiu profesijnú orientáciu. Umelecké výstupy žiakov spočívajú vo výstavnej a súťažnej činnosti, tvorbe plagátoch školských akcií a bulletinu.

zussurany.sk © 2022